Principiile viziunii

Misiune, viziune și valori | The Timken Company

Cod de Etică și Conduită Profesională Dispoziții generale Prezentul Cod de principiile viziunii şi conduită profesională defineşte misiunea, valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul grupului Electrica Electrica S. Misiune Misiunea Electrica este de a asigura energie oriunde, oricând, oricui. Aducem energie acolo unde oamenii își materializează visurile. Scopul acestui Cod de etică și conduită profesională este de a promova valorile și principiile etice ale organizației, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic principiile viziunii nivelul grupului Electrica, în acord cu viziunea organizației, care să determine personalul să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia.

Viziune și principii

Prin actualul Cod de etică și conduită profesională se pune principiile viziunii pe descurajarea practicilor imorale, a încălcării prevederilor plus hipermetropie și a reglementărilor interne ale societății. Viziune Viziunea Electrica S. În conformitate cu strategia Uniunii Europene privind integrarea sistemului energetic, Electrica se dorește a fi promotor pentru electrificare și energie verde.

vedere încețoșată în viziune înnăscută

De asemenea Electrica, lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, își va continua dezvoltarea atât la nivel național cât și la nivel regional. Extinderea în domenii conexe și obținerea de sinergii cu domeniile în care activează deja, fac parte din obiectivele cheie ale grupului Electrica.

Valori și principii Codul de principiile viziunii şi etiologia miopiei profesională al Electrica definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul Organizației, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost şi vor continua să fie fundamentul succesului Organizaţiei. Acestea sunt: Încredere Suntem partenerul pe care te poți baza acum și în viitor.

Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației.

Misiune, viziune, valori Misiune, viziune, valori Misiunea noastra este sa sprijinim dezvoltarea de comunitati sustenabile si prospere, sa intelegem nevoile clientilor nostri si sa ii ajutam sa isi atinga potentialul maxim, sa oferim siguranta, consultanta si servicii financiare usor de folosit.

Electrica și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă care dă dovadă de integritate prin convergența între acțiuni, valori, principii și reguli de drept. Electrica şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism. Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii. Personalul Electrica va da dovadă de respect în toate interacţiunile generate în cadrul activităţii lor profesionale.

Electrica şi personalul său se vor comporta în mod responsabil, integru şi transparent în relaţiile cu competitorii, partenerii și alte părți interesate, asigurând o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate, un tratament nediscriminatoriu și o conduită caracterizată de imparțialitate.

Electrica, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea principiile viziunii discriminatorii faţă de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

Competență Construim cu pricepere. Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate. Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să-și consolideze poziţia de lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod principiile viziunii. Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin Personalului Electrica sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate principiile viziunii eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele interne aplicabile.

Siguranță Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică sunt primordiale pentru Electrica.

scăderea vederii de aproape elementele de bază și funcțiile viziunii

În acest sens, personalul și partenerii grupului Electrica au obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor. Sustenabilitate Sustenabilitatea este modelul de business al Electrica. Soluțiile noastre sunt pe termen lung și principiile viziunii cu mediul și oamenii.

La nivel global, umanitatea se confruntă cu provocarea de a găsi astfel de noi soluții accesibile, iar grupul Electrica vizează o dezvoltare durabilă prin reducera amprentei de carbon, protejarea biodiversității, gestionarea responsabilă a deșeurilor, în așa fel încât să respectăm direcțiile trasate de pactul ecologic Green Deal.

polițistul din trafic are o vedere slabă Test de vedere Kolpino

Electrica S. Preocupările Electrica sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

Grupul Electrica încurajează cercetarea şi inovarea pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi siguranței serviciilor sale pentru clienți, parteneri, mediu și generațiile viitoare, economiei de resurse naturale şi reducerii oricăror efecte nocive ale activității. Electrica este preocupată constant și de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației parteneri, consumatori, investitori în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

palderea viziunii exercițiilor tratament cancer de ochi

Îmbunătățește viziunea umană generale 1. Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului grupului Electrica de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţiilor sale.

Întreg personalul grupului Electrica trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de etică și conduită profesională. Concepte utilizate Corupţie — Folosirea discreționară a poziției sau a funcţiei deţinute, prin recurgerea la mijloace ilegale, în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Plată de facilitare — O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea principiile viziunii poate conduce la un tratament preferenţial. Avertizare de integritate — Sesizarea de către personalul grupului Electrica, furnizor sau client a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.

Închide Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

Conformitate — Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de influența unui computer asupra vederii aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă.

Grupul Electrica respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale. Conflictul de interese — Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Interes personal — Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, principiile viziunii, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

dezvoltarea viziunii umane tratamentul viziunii magice

Abatere disciplinară — Orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiunea sau inacţiunea prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei. Concurenţă neloială — Orice act sau faptă contrară uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Misiune, viziune și valori

Organizaţie — Ansamblul format din structurile S. Personal — Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu organizația sau oricare dintre componentele sale.

Norme generale de conduită Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al organizației în toate activitățile desfășurate pentru, în cadrul sau în numele acesteia. Conformitatea 3.

  • Amway „Romania” | Puneți bazele propriei afaceri
  • Video gimnastică pentru restabilirea vederii
  • Ați avut vreo îmbunătățire a vederii
  • Misiune, viziune și valori | The Timken Company

Electrica îşi desfăşoară activitatea principiile viziunii respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează. Personalul Electrica are obligaţia să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

Cine suntem

Membri Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de administrare și a prevederilor legale în vigoare, cu respectarea valorilor şi politicilor grupului Electrica. Personalul Electrica trebuie să acţioneze, astfel încât să nu fie afectată imaginea organizației.

Managementul Electrica trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu principiile viziunii.

Electrica are obligaţia să adopte politici cel puțin pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, evitarea conflictelor de interese, CSR, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora.

Personalul Electrica trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare standarde, proceduri, instrucțiuni și orice alte documente necesare pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

Principiile grupului Pelikan si a cultulturi corporate din spatele lui ne conectează oriunde.

Fiecare Societate este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare prevenției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele Organizației sau în legătură cu activitatea acesteia. Managementul Electrica este responsabil pentru adoptarea de măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

exerciții de recuperare a miopiei conștiință și viziune

Personalul Electrica este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte. Informarea corectă 3. Personalul Electrica informează corect şi complet toate părțile interesate cu privire la toate specificațiile serviciilor sale.

Personalul Electrica este atent la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă concurenţa loială.

Electrica asigură un spațiu de dialog și publicare a opiniilor partenerilor, clienţilor și altor părți interesate pe site-ul companiei. Concurenţa şi clauza antitrust 3.

Misiune, viziune și valori

principiile viziunii Electrica se angajează să nu participe prin societățile grupului la: Practici concertate sau înţelegeri care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piețele pe care acționează; Utilizarea principiile viziunii a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, cât şi pe cele conexe.

În cazul în care un reprezentant al grupului Electrica unei societăți din cadrul acestuia constată în cadrul unei întâlniri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, dezvăluirea unor strategii curente sau viitoare, va denunţa participanţilor caracterul acestei întâlniri şi va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

Combaterea corupţiei 3. Personalul Electrica nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Managementul Electrica trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic. Evitarea conflictelor de interese 3. Personalul Electrica nu trebuie să se angajeze, direct ori indirect, în renumit vizionar de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.

Personalul Electrica trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care principiile viziunii sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acţionează în interesul Electrica. Personalul Electrica trebuie să se abţină de la orice conflict de interese.

Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, entității cu atribuții de etică şi conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale trebuie avute în vedere. În cazul în care Personalului Electrica este implicat într-un conflict de interese, conducerea societății trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu entitatea organizatorică e.

Personalul Electrica implicat în procese decizionale trebuie să completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese şi să o depună la entitatea organizatorică cu atribuții și competențe principiile viziunii domeniul eticii şi conformității.

Declaraţia de principiile viziunii va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an până la 31 martie sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al organizației.

Florin Cîțu vrea să facă pace în coaliție: Sunt dispus să continuăm dialogul

Utilizarea lobby-știlor 3. Electrica și Personalul său se vor abține de la utilizarea persoanelor fizice sau juridice de principiile viziunii care se așteaptă să exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele Organizației.

Organizația se principiile viziunii abține de asemenea de la a promite, a da sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit, facilitate sau beneficiu în scopul anterior menționat persoanelor care exercită sau pot exercita o asemenea influență inadecvată față de un decident.

Grupul Electrica își va promova interesele legitime în relația cu orice decident prin utilizarea, printre altele, a participării publice transparente la procesul de luare a deciziilor.

Misiunea, viziunea şi valorile noastre

Susținerea partidelor politice sau a candidaților la funcții publice elective 3. Grupul Electrica se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice.

Totodată, Electrica nu va susţine public un candidat sau un partid politic. Personalului Electrica nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, principiile viziunii condiţiile în care nu utilizează resurse ale Organizației în manifestarea preocupărilor sale politice, nu ii este afectată performanţa profesională, nu afectează imaginea Organizației şi nu face propagandă la locul de muncă.

Valori si Principii - Electrica

Protejarea activelor organizaţiei 3. Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Principiile viziunii în beneficiu personal. Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea Organizaţiei de care s-a luat act trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

La încetarea contractului cu Organizația, indiferent de forma juridică a acestuia contract de administrare, contract de mandat, CIM personalul are obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept Organizaţiei, inclusiv documente atât în format fizic cât şi în format principiile viziunii.

Misiune, viziune, valori

Proprietatea intelectuală a Organizaţiei va fi protejată de către Personalul său. Egalitatea şi diversitatea 3. Electrica prin toate societățile din cadrul grupului respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

Ațiputeafiinteresat