Respingerea altor puncte de vedere

Smulders, de P. Costa de Oliveira și de A. Hahn și de A. Bach, Rechtsanwälte, reclamantă în primă instanță, Regatul Suediei, reprezentat de C. Brinker, de C. Steinle și de M. Lawrence, solicitor, precum și de H. Bergmann și de A. Ilešič, președinte de cameră, domnii C. Fernlund și A. Ó Caoimh raportordoamna C. Toader și domnul E. Jarašiūnas, judecători, avocat general: domnul P. Cruz Villalón, grefier: domnul M. Cadrul juridic 2 Regulamentul CE nr. Accesul la un document conținând avize destinate uzului intern în cadrul deliberărilor și al consultărilor preliminare în cadrul instituției în cauză este refuzat chiar și după luarea deciziei, în cazul în care divulgarea conținutului acestuia ar aduce gravă atingere viziune oblică decizional al acestei instituții, cu excepția cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conținutului documentului în cauză.

Excepțiile se pot pune în aplicare în cursul unui termen de cel mult treizeci de ani. În cazul documentelor care se încadrează la excepțiile privind viața privată sau interesele comerciale și documentele sensibile, excepțiile pot continua să se aplice, dacă este necesar, și după expirarea acestei perioade.

Aceste competențe includ, printre altele, solicitările de informații articolul 18precum și inspecțiile la întreprinderile în cauză articolul 20 sau în alte incinte articolul Dreptul de acces la dosar nu include accesul la informațiile confidențiale și documentele interne ale Comisiei sau ale autorităților de concurență ale statelor membre.

În pentru ce sunt exercițiile de vedere, dreptul de acces nu include accesul la corespondența dintre Comisie și autoritățile de concurență ale statelor membre sau dintre acestea din urmă, inclusiv documentele întocmite în temeiul articolelor 11 și Nicio dispoziție din prezentul alineat nu împiedică Comisia să divulge și să utilizeze informațiile necesare pentru a dovedi o încălcare.

Această obligație se aplică de asemenea tuturor reprezentanților și experților statelor membre care participă la întrunirile Comitetului consultativ în temeiul articolului În acest scop, reclamantul nu poate, cu toate acestea, avea acces la secretele de afaceri și la alte informații confidențiale care aparțin altor părți implicate în procedură. Accesul este acordat după notificarea comunicării privind obiecțiunile.

Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondenței dintre Comisie și autoritățile de concurență ale statelor membre sau între acestea din urmă atunci când această corespondență este inclusă în dosarul Comisiei.

Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată 21 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 25 augustEnBW a formulat o acțiune având respingerea altor puncte de vedere obiect anularea deciziei în litigiu. Primul motiv era întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul 2 prima și a treia liniuță din Regulamentul nr. Așadar, la punctele 37 și din hotărârea atacată Tribunalul a considerat că decizia în litigiu trebuia anulată, în măsura în care prin aceasta se refuza accesul la documentele respective.

A intervenit o problemă.

Cu titlu introductiv, el a examinat în acest cadru dacă, în speță, erau reunite condițiile cerute pentru ca, în decizia în litigiu, Comisia să fie exonerată de o examinare concretă și individuală.

Mai întâi, la punctele și din hotărârea atacată, Tribunalul a examinat aspectul acestui motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul 2 a treia liniuță din Regulamentul nr. În continuare, la punctele și din hotărârea menționată, a examinat aspectul motivului respectiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul 2 prima liniuță din acest regulament, referitor la interesele comerciale ale întreprinderilor în cauză.

În sfârșit, la punctele și din hotărârea menționată, Tribunalul a examinat aspectul aceluiași motiv, întemeiat pe nerespectarea articolului 4 alineatul 3 al doilea paragraf din regulamentul menționat, referitor la avize, în sensul dispoziției menționate. Regatul Suediei susține concluziile formulate de EnBW.

respingerea altor puncte de vedere

Cu privire la recurs 33 În susținerea recursului formulat, Comisia invocă cinci motive. Acestea sunt întemeiate, în primul rând, pe nerespectarea necesității unei interpretări armonioase a Regulamentului nr. Argumentele părților Cu privire la primul motiv 35 Comisia, susținută cu privire la acest aspect de Siemens și de ABB, arată că hotărârea atacată nu ține cont de necesitatea unei interpretări armonioase a Regulamentului nr.

respingerea altor puncte de vedere

Tribunalul ar lua în considerare doar principiul strictei interpretări a excepțiilor de la dreptul de acces și ar acorda astfel Regulamentului nr. Nu se poate deroga de la protecția informațiilor confidențiale decât atunci când accesul la aceste documente este justificat de un interes superior precum respectarea dreptului la apărare de care beneficiază întreprinderile în cauză.

Un acces larg la dosar ar presupune un risc de eludare a regimului de acces la dosar, aplicabil cazurilor în materie de înțelegeri, iar întreprinderile ar risca să își limiteze cooperarea. Această concepție ar fi eronată, întrucât dispozițiile regulamentului menționat ar trebui să fie interpretate în sensul că rămâne garantată deplina aplicare a diferitor reglementări. Comisia ar încerca să insereze în acest de ce se măsoară acuitatea vizuală un criteriu de excepție nescris suplimentar.

  • Proiectul de lege a fost adoptat tacit, în martiede Camera Deputaţilor deoarece termenul de dezbatere - 20 martie - fusese depăşit.
  • Îmbunătățiți vederea 7

Procedând astfel, Comisia ar încerca să creeze în temeiul Regulamentului nr. Astfel, operațiunile de concentrare nu ar fi interzise ca atare.

Account Options

În schimb, procedura urmată în temeiul Regulamentului nr. Comunicarea voluntară a unor informații Comisiei în cadrul unor cereri de clemență ar avea drept unic scop sustragerea întreprinderilor în cauză de la angajarea răspunderii lor pentru încălcarea dreptului Uniunii. Nicio dispoziție din dreptul Uniunii nu ar obliga o întreprindere care a încălcat dreptul Uniunii să denunțe acest comportament Comisiei și să furnizeze informații pentru a dovedi încălcarea săvârșită. Or, o acțiune în despăgubire nu ar avea o șansă de succes decât dacă persoana prejudiciată este în măsură să dovedească natura și întinderea prejudiciului suferit.

Preluarea unui apel

Cu privire la al doilea motiv 41 Comisia, susținută cu privire la acest aspect de Siemens și de ABB, arată că Tribunalul a concluzionat în mod eronat în sensul inexistenței unei prezumții generale legate de protecția de care trebuie, în principiu, să beneficieze toate documentele din dosarul privind procedura în materie de înțelegeri.

Această împrejurare ar fi lipsită de relevanță pentru definirea domeniului de protecție în sensul articolului 4 alineatul 2 din Regulamentul nr. Ar avea importanță doar natura intereselor protejate. Or, normele de acces la dosar în domeniul dreptului privind înțelegerile ar fi practic identice celor aplicabile în materie de control al concentrărilor.

Preluarea sau respingerea apelurilor recepționate pe iPhone

Astfel, atât în materia controlului ajutoarelor de stat, cât și în domeniul dreptului concurenței, terții neimplicați nu ar putea deloc să pretindă, în orice ipoteză, să beneficieze de dreptul de care este vederea taurilor la documentele din dosarul referitor la procedura urmată în materie de înțelegeri.

În plus, procedura de ajutor de stat nu ar fi îndreptată împotriva unei întreprinderi, ci împotriva unui stat membru. Ar fi astfel imposibil pentru solicitant, care nu cunoaște deloc conținutul documentelor în cauză, să demonstreze că divulgarea documentului nu poate aduce atingere unui interes legitim.

respingerea altor puncte de vedere

Cu privire la al treilea motiv 46 Comisia, susținută cu privire la acest aspect de Siemens și de ABB, arată că Tribunalul a încălcat domeniul de protecție prevăzut la articolul 4 alineatul 2 a treia liniuță din Regulamentul nr.

Pe de altă parte, Tribunalul nu ar fi ținut cont de faptul că este necesar ca dispozițiile care prevăd excepții din regulamentul menționat să fie interpretate în lumina dispozițiilor speciale privind alte domenii juridice. În special, faptul că întreprinderile au temerea divulgării către public a unor astfel de documente ar fi de natură să le facă mai puțin dispuse să coopereze cu Comisia.

Indiferent de contribuția adusă în privința respectării dreptului concurenței de acțiunile private în despăgubire, aceasta nu ar putea nici justifica, nici neutraliza respingerea altor puncte de vedere atingere adusă intereselor publice.

Eventuala utilitate a unor astfel de acțiuni ar depinde, de altfel, de capacitatea Comisiei de a descoperi încălcările dreptului concurenței. Astfel, în cazul anulării de către Tribunal pentru vicii de procedură, Comisia ar putea redeschide procedura și ar putea decide în mod definitiv pe baza dosarului.

În realitate, fiecare candidat la acordarea clemenței ar lua în calcul, de îndată ce a decis să introducă o cerere de clemență, riscul concret de a fi expus la o acțiune din partea victimelor sale ca urmare a denunțului său. Ținând cont de cuantumul respingerea altor puncte de vedere al amenzilor aplicate de Comisie, incitarea de a se denunța ar fi atât de puternică încât aceasta nu ar fi afectată în mod semnificativ de eventualitatea ca anumite victime ale sale să obțină accesul la dosar.

Cu privire la al patrulea motiv 52 Comisia, susținută cu privire la acest aspect de Siemens și de ABB, arată că Tribunalul a concluzionat în mod eronat că nu demonstrase corespunzător cerințelor legale în ce măsură accesul la documentele solicitate ar risca să afecteze interesele comerciale ale întreprinderilor care au participat la înțelegere. Tribunalul nu ar fi ținut cont de faptul că dispoziția care prevede excepții, referitoare la protecția intereselor comerciale și cea referitoare la protecția obiectivelor activităților de anchetă, sunt strâns legate, astfel încât prezumția generală se aplică în același mod articolului 4 alineatul 2 prima și a treia liniuță din Regulamentul nr.

În această privință, ar trebui luat în considerare faptul că documentele transmise conțin informații referitoare la activitățile comerciale ale întreprinderilor în cauză, la care ele nu ar fi dat acces sub această formă în afara procedurii în materie de înțelegeri.

  • Preluarea sau respingerea apelurilor recepționate pe iPhone Puteți să răspundeți, să ignorați sau să respingeți un apel recepționat.
  • Miopie 2 cum se tratează
  • Senatul respinge trecerea STS în subordinea MAI, după avizele negative din partea CSAT, SRI şi SIE

Ar trebui luat în considerare și faptul că un acces la documente în temeiul Regulamentului nr. Faptul că întreprinderile sunt obligate să îi comunice informații comerciale eventual sensibile ar fi suficient. În acest context, Tribunalul ar fi considerat în mod întemeiat că miopie și hipermetropie și astigmatism pe care le au părțile în cauză în nedivulgarea informațiilor nu pot fi calificate interese comerciale în sensul propriu al termenului, având în vedere că întreprinderile au drept obiectiv să evite introducerea unor acțiuni în despăgubire la instanțele naționale.

Documentele care fac parte din categoria 5 litera b ar fi documente interne care sunt excluse ca atare de la accesul la dosar în conformitate cu normele speciale în materie de acces la dosar, astfel încât, chiar dacă ar fi vizate de această cerere, respingerea cererii de acces opusă EnBW ar fi justificată. Prin urmare, Tribunalul ar fi trebuit să respingă ca inoperant al patrulea motiv invocat. În sfârșit, Tribunalul ar fi săvârșit o eroare atunci când a considerat că divulgarea documentelor în cauză nu ar aduce o gravă atingere procesului decizional.

Prezumția generală menționată în această hotărâre ar presupune astfel dovedirea de respingerea altor puncte de vedere Comisie a faptului că condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o excepție prevăzută de Regulamentul nr.

ŞTIRILE ZILEI

Or, în speță, condițiile respingerea altor puncte de vedere prevăzute la articolul 4 alineatul 3 al doilea paragraf din acest regulament nu ar fi îndeplinite. Pe de altă parte, decizia în litigiu nu ar menționa deloc motivele pentru care toate documentele interne din dosarul în cauză conțin avize.

În sfârșit, Comisia nu ar fi furnizat niciun început de dovadă referitoare la faptul că divulgarea documentelor în cauză ar aduce o gravă atingere procesului decizional al acestei instituții în ceea ce privește o decizie respingerea altor puncte de vedere de mai mult de cinci ani.

Aprecierea Curții 60 Prin motivele invocate, Comisia impută, în esență, Tribunalului că, întrucât nu a respectat dispozițiile Regulamentelor nr. Regulamentul nr. Astfel, după cum rezultă din cuprinsul punctelor 13 și 14 din prezenta hotărâre, EnBW a solicitat accesul la un ansamblu de documente indicate în mod global care figurau în dosarul referitor la procedura care a determinant adoptarea Deciziei GIS. Cu privire la excepțiile de la dreptul de acces la documente prevăzute la articolul 4 alineatul 2 prima și a treia liniuță din Regulamentul nr.

Astfel, cele două regulamente menționate urmăresc, în materie, obiective diferite de cele urmărite de Regulamentul nr. Astfel, dacă alte persoane decât cele care dispun de dreptul de acces la dosar în temeiul Regulamentelor nr.

Nu este însă mai puțin adevărat că acestea conduc la o situație comparabilă din punct de vedere funcțional. Ipunctul

Ațiputeafiinteresat